پست های ارسال شده در مهر سال 1387

فرشته

نوشتنسختماست. درروزهاییکهدیگرکسیعاشقانهنمینویسد  ونمیسرایدفکرمیکنمکاربدیاست. شایدحقدارندجوانترهاکهگمانمیکنندمعشوقموجودیستکهبایداورانفرینکردوبهاوناسزاگفت. نمیدانممنکهفقطبلدمناممقدستوراشبانهوخاموشزمزمهومزمزهکنموبنویسموکاممشیرینشود . کم
/ 42 نظر / 12 بازدید